Skip to Content

Beskyttelse af natur

Naturbeskyttelsesloven indeholder reglerne for beskyttelse af bestemte naturtyper og er beskrevet i lovens § 3.

De beskyttede naturtyper er:

  • Søer
  • Moser
  • Ferske enge
  • Strandenge
  • Heder
  • Overdrev
  • Vandløb

Naturtyper med en vist artsrigdom, er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Det drejer sig om knapt 10% af Danmarks areal, men beskyttelsen er ikke særlig stærk.

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet i forbindelse med opdyrkning og intensiveret landbrugsdrift. Og med færre naturområder forsvinder levesteder for mange vilde dyr og planter.

 

Plejepligt

Naturbeskyttelsesloven § 52 bestemmer, at kommuner, som ejer såkaldte § 3-arealer, skal pleje disse. 

Allokér plejepligten

Overlad plejen af de § 3 beskyttede arealer til RentaCow. Vores totalløsninger sørger for plejen og vi kan pleje mange forskellige arealtyper.

Vi samarbejder med Care4natur og skaber skræddersyede løsninger.

Vi matcher kvæget med arealet og skaber den bedste natur på jeres områder. Vi har hele tiden fokus på både biodiversitet og dyrevelfærd.

Dyrevelfærd

Kvæg som afgræsser arealer for RentaCow er produktionsdyr hos landmænd.

Fremfor at dyrene står i stalde hele året eller går på kedelige græsmarker om sommeren sørger RentaCow for, at dyrene kommer ud på varierede naturarealer og gør nytte for natur og biodiversitet.

RentaCow bringer to verdener sammen for naturens skyld. Desuden får kvæget en nærende og sund udeperiode i deres rette element, hvor de kan græsse og leve et så naturligt liv som muligt.

Læs mere

Natura 2000-områder

Hvert Natura 2000-område er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
Områdets udpegningsgrundlag angiver hvilke arter og naturtyper, der er beskyttet i området.

Når et område er udpeget som Natura 2000-område, skal der gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Naturtyper og levesteder må ikke gå tilbage, arterne skal på lang sigt opretholde levedygtige bestande og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika. Denne EU-beskyttelse er meget stærkere end §3-beskyttelsen.