Mange naturområder er forsvundet fra landskabet i løbet af de sidste 50 år. Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling besluttede Folketinget i 1972 at beskytte bestemte naturtyper. I 1992 blev disse til Naturbeskyttelsesloven.

Beskyttelse af § 3-naturtyperRent a Cow

Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper og er beskrevet i lovens § 3, hvor omkring 10 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem. Det handler om:

  • Søer
  • Moser
  • Ferske enge
  • Strandenge
  • Heder
  • Overdrev
  • Vandløb

Plejepligt

Naturbeskyttelsesloven § 52 - Kommuner, som ejer ikke fredede arealer, der omfattes af bestemmelserne i § 3, skal pleje disse. Dette gælder dog ikke for vandløb og søer. (mst.dk)

Alloker plejepligten

Overlad plejen af de §3 beskyttede områder til Rent a Cow, hvor vores bæredygtige totalløsninger sørger for det hele, også på flere arealer og forskellige arealtyper. Lej kvæget, der passer til bevoksningen, hele sæsonen og vær sikker på, at I imødekommer målsætningen, samtidig med at der er fokus biodiversitet og dyrevelfærd.

DYREVELFÆRD

Køer i produktionsstalde - arealer, der er overbegroede. Rent a Cow bringer de to verdener sammen og hjælper køerne til at få en nærende og sund sæson i deres rette element, hvor de kan græsse og pleje trængende arealer.

70% kommer aldrig på græs ...